Ułatwienia dostępu

Karta Rowerowa

Karta rowerowa – zasady uzyskiwania i egzaminowania.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi uzyskiwania kart rowerowych przygotowanie do „egzaminu” na kartę rowerową oraz samo sprawdzenie umiejętności powinno odbywać się w szkole podstawowej (dla uczniów, którzy ukończyli 10 lat) lub Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego lub specjalistycznym ośrodku szkolenia kierowców (dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej).

Uzyskiwanie karty rowerowej zostało uregulowane w dwóch aktach prawnych:
1.  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz.U. 2020, poz. 1268)
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512).

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:
– osiągnęła wymagany minimalny wiek – 10 lat,
– nie posiada przeciwskazań lekarskich,
– zdała egzamin.

Zajęcia dla uczniów przygotowujących się do ubiegania o wydanie karty rowerowej prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Cykl przygotowań realizowany jest podczas zajęć szkolnych na przedmiocie technika w klasie 4 w oparciu o podręcznik do techniki.

Sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, które odbył w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Ponadto osobom tym zostały również przedstawione wytyczne i priorytety do przeprowadzania egzaminów.

Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części:
1. teoretycznej:
–  rozwiązanie testu z przepisów ruchu drogowego i skrzyżowań.
2. praktycznej;
 –  udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 –  jazda rowerem.

Część teoretyczna składa się z formy testu zawierającego 25 pytań. Test zawiera pytania jednokrotnego wyboru, a czas przeznaczony na jego rozwiązanie nie może przekroczyć 40 minut. Za zaliczony test uważa się zdobycie ponad 80% poprawnych odpowiedzi, co stanowi minimum 20 pytań.

Część praktyczna z jazdy rowerem odbywa się na specjalnie przygotowanym placu manewrowym. Polega ona na przejechaniu określonej trasy z dostosowaniem się do znaków i warunków obowiązujących na drodze. Czas przejazdu nie jest limitowany.

Po zaliczeniu egzaminu kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna, dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Poniżej zamieszczamy przykładowe testy teoretyczne przygotowujące do egzaminu teoretycznego na kartę rowerową zaczerpnięte z „Karta rowerowa. Przygotowanie do egzaminu” Wyd. Nowa Era.

Zachęcamy również uczniów przygotowujących się do egzaminu do nauki w oparciu o testy zamieszczone na stronie Polskiego Związku Motorowego:

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego: | Polski Związek Motorowy (pzm.pl)