Jak już informowaliśmy nasza szkoła przystąpiła do programu „Złote Szkoły NBP”, którego celem jest popularyzacja wiedzy ekonomicznej wśród młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W ramach drugiego zdania drużyna naszej szkoły wzięła udział w interdyscyplinarnych lekcjach z ekonomią:

„Plus i minus – czyli nasz budżet” to temat pierwszej lekcji interdyscyplinarnej, której celem było utrwalenie pojęć dochód, wydatek, budżet. Prowadząca rozpoczęła zajęcia od pytania „Skąd ludzie mają pieniądze, by zakupić potrzebne im dobra i usługi?” Po kilkuminutowej burzy mózgów drużyna stworzyła tabelkę z dwoma kolumnami zatytułowanymi „Dochody” i „Wydatki”. Następnie nauczycielka przypomniała, że zestawienie dochodów i wydatków tworzy „budżet”, czyli plan finansowy, przygotowany na jakiś określony czas.

Kolejny etap zajęć to praca w grupach. Uczniowie zostali podzieleni na kilkuosobowe zespoły. Ich zadaniem było wypisanie dochodów i wydatków bohatera pewnej historyjki, a następnie obliczenie ich sumy. Po kilku minutach chętni uczniowie podali obliczone sumy. Nauczycielka przypominała pojęcia: równowaga i nadwyżka budżetowa oraz deficyt oraz podała trzy proste przykłady, aby sprawdzić czy uczniowie rozumieją, na czym polega nadwyżka oraz deficyt budżetowy oraz czy potrafią obliczyć jego wysokość.

Następnie grupy wykonały kolejne zadanie, w którym wystąpił deficyt. Prowadząca przypomniała różne sposoby radzenia sobie z deficytem budżetowym, a następnie poleciła zespołom opracowanie gotowych rozwiązań poradzenia sobie z deficytem budżetowym. Przedstawiciele zespołów przedstawili możliwe rozwiązania.

Na zakończenie zajęć uczniowie pracowali indywidulanie. Przy pomocy arkusza kalkulacyjnego uczniowie zaplanowali tygodniowy budżet swojej rodziny. Stworzyli tabelę zawierającą rodzaje dochodów i rodzaje wydatków. Zastosowali funkcje dostępne w arkuszu kalkulacyjnym, aby zsumować obie kolumny. Sprawdzili, czy budżet jest zrównoważony, oraz wskazali sposoby zagospodarowania nadwyżki lub uzupełnienia deficytu.

Podsumowując lekcję nauczycielka ponownie podkreśliła, że budżet domowy powinien być zrównoważony. Wydatki powinny równać się dochodom, a jeśli nie jest to możliwe, rodzina powinna pomyśleć o innych sposobach unikania deficytu. 

Lekcja 2, temat: „Ekonomia=Ekologia”

Prowadząca rozpoczęła zajęcia od przedstawienia tematu i celu lekcji. Wyjaśniła uczniom, że bardzo ważnym problemem na świecie jest oszczędzanie wody i energii. Krótko omówiła problem oszczędzania wody i energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. Nauczycielka pokazała uczniom suszarkę do włosów, a następnie obliczyła koszty pracy suszarki. Następnie uczniowie samodzielnie obliczali koszty pracy urządzeń domowych. Zadaniem uczniów było oszacowanie czasu pracy urządzeń elektrycznych w ciągu jednego dnia oraz obliczenie kosztów pobranej energii. Informacje o mocy urządzeń uczniowie mogli odczytać z ulotek reklamowych wyświetlonych przez nauczycielkę. Kolejne zadanie dotyczyło niedokręconego kranu. Uczniowie z pomocą nauczycieli obliczyli koszt kapiącej wody z kranu w ciągu jednego dnia. Następnie Pani Kasia poprosiła uczniów, aby zastanowili się i podali przykłady, w jaki sposób mogą oszczędzać wodę i energię. Chętni uczniowie przedstawili swoje propozycje. 

W ramach pracy domowej prowadząca zajęcia zaproponowała uczniom, aby w ciągu jednego tygodnia obserwowali czas pracy dowolnego urządzenia domowego i obliczyli koszt jego pracy. 

Lekcja 3, temat: „Prawa i obowiązki w świecie konsumenta”

Po podaniu tematu i celu lekcji nauczycielka omówiła z uczniami podstawowe prawa i obowiązki konsumenta. Wyjaśniła, czym jest konsumpcja oraz że każdy z nas jest konsumentem. Uczniowie podali przykłady sytuacji w których są konsumentami. Następnie prowadząca wyświetliła uczniom przykłady kilku etykiet różnych produktów, a uczniowie wymienili dane, jakie można na nich przeczytać. Nauczycielka poinformowała uczniów, że w przypadku, gdy nie są przestrzegane prawa konsumenta, może on zwrócić się po bezpłatną pomoc do jednej z wielu instytucji reprezentującej interesy konsumentów. Podsumowaniem zajęć był turniej wiedzy w aplikacji „Learning Apps”. Za pomocą aplikacji uczniowie wzięli udział w popularnym teleturnieju „Milionerzy”,  którego celem jest utrwalenie wiadomości dotyczących podstawowych praw i obowiązków konsumenta. 

Lekcja 4, temat: „Grosz do grosza, czyli jak możemy oszczędzać?”

Tym razem zajęcia rozpoczęły się od prezentacji filmiku „Jak Japończycy oszczędzają pieniądze? Kakeibo!”. Następnie uczniowie za pomocą słownika ekonomicznego dostępnego w Internecie stworzyli definicję lokaty bankowej i konta oszczędnościowego, a prowadząca przypomniała pojęcia oprocentowania, odsetek, kapitalizacji, inflacji oraz podatku od dochodów. Nauczyciela zwróciła uwagę uczniów, że lokata z naszego punktu widzenia to forma oszczędności, ale z punktu widzenia banku to pożyczka, której udzielamy bankowi w zamian za odsetki – bank udziela kredytów i dzięki temu zarabia. Kolejne zadanie polegało na wyborze najbardziej opłacalnej lokaty. Nauczycielka na przykładzie wyjaśniła w jaki sposób banki naliczają odsetki. Uczniowie wykonali zadania z przygotowanej przez nauczycielkę karty pracy. Po zakończeniu zadania nauczycielka uświadomiła uczniom, że najbardziej opłacalne są lokaty często kapitalizowane, a także że podczas wykonywania zadania mieli do czynienia z procentem składanym. Podsumowując zajęcia prowadząca zapytała uczniów co sądzą o takim sposobie oszczędzania, jak lokata? Oraz czy znają jakieś inne formy oszczędzania.